De Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR)

 


 

Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten functioneren. Dit kan door praktische hulp te bieden of door mee te praten, te denken en eventueel mee te beslissen over allerlei school(beleid)zaken.

De MR vergadert zo’n zes keer per jaar over belangrijke onderwerpen als:

 

• leerlingenzorg

• veiligheid, gezondheid en welzijn

• schoolwerkplan

• beleid van het bestuur de ISOB

• financiële zaken

• personeelszaken

 

De MR heeft over sommige zaken instemmingsrecht en over andere adviesrecht.

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.

De MR bestaat uit twee geledingen:

De ouders met drie vertegenwoordigers

Het team met drie vertegenwoordigers

Daarnaast hebben we een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Hierin hebben 20 afgevaardigden van alle ISOB scholen zitting.

Binnen de MR-vergadering wordt besloten wie welke taak op zich neemt. Er zijn een aantal rollen te verdelen, namelijk die van voorzitter, secretaris, notulist en GMR-vertegenwoordiger. De invulling van de verschillende rollen ligt niet vast.

Voorzitter: deze zit de vergadering voor en heeft eventueel vooroverleg met de directie.

Secretaris: stelt de agenda op, maakt het jaarverslag en houdt de administratie bij. De voorzitter en secretaris hebben soms vooroverleg.

GMR vertegenwoordiger: deze gaat zes keer per jaar naar de GMR vergaderingen. De vertegenwoordiger is per twee jaar een ouder of een teamlid.

Leden: zij maken bij toerbeurt notulen.

De voorzitter- en de secretarisfunctie worden verdeeld over een ouder en een teamlid.

 

De vergaderingen zijn openbaar.

 

De Ouderraad is geïntegreerd in de MR. Een van de leden van de MR beheert de gelden van de ouders.
De MR bepaalt ook waaraan deze gelden worden uitgegeven.